×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

#JesieńNaMacie z Sensus i Joy in me

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Regulamin Konkursu #JesieńNaMacie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: "#JesieńNaMacie z Sensus i Joy in me” przeprowadzony w okresie od dnia 09.10.2023r. do dnia 22.10.2023 r. zwany dalej ,,Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027, email: sensus@sensus.pl telefon: 32 2309863.

3. Fundatorem nagród są:

- JOY IN ME PAULINA NIEDZIELSKA, JAGODA SCHÄPPER SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności oraz adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa), NIP spółki cywilnej 5272882838, REGON spółki cywilnej 382567417, adres poczty elektronicznej: contact@joyinme.co,

- Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

5. Celem konkursu jest zachęcenie do dokonania dowolnego zakupu w księgarni internetowej Sensus.pl oraz przedstawienie w formie graficznej (zdjęcie, kolaż, grafika, rysunek itp.) czym jest dla Ciebie uważność. Praca może być wykonana ręcznie lub cyfrowo. Zasady konkursu

6. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie od dnia 09.10.2023 do 22.10.2023r. , dokonają dowolnego zakupu z konta zarejestrowanego w księgarni Sensus.pl, po czym pod artykułem konkursowym, umieszonym na stronie https://sensus.pl/blog odpowiedzą w komentarzu w formie graficznej na pytanie "Czym jest dla Ciebie uważność?", dodatkowo podając, w tym samym komentarzu, numer złożonego zamówienia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Na żądanie Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Brak przekazania zgody o której mowa w zadaniu poprzedzającym może spowodować wykluczenie z Konkursu osoby niepełnoletniej.

7. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu musi zamieścić swoją pracę graficzną w komentarzu wpisu konkursowego na stronie Wydawnictwa Sensus [https://sensus.pl/blog/wez-udzial-w-konkursie-jesiennamacie-i-praktykuj-uwaznosc-z-sensus-i-joyinme-31]

8. Na końcu zamieszczonej odpowiedzi Uczestnik musi podać numer swojego zamówienia z okresu 9 października 2023r. do 22 października 2023r. Zamówienie musi być poprawnie opłacone w dniu zgłoszenia. Helion zastrzega sobie prawo do weryfikacji transakcji.

9. Każdy uczestnik może zamieścić jedną odpowiedź. W przypadku zamieszczenia większej ilości pod uwagę będzie brana pierwsza według kolejności publikacji.

10. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed zakończeniem konkursu, tj. przed 22 października 2023r. Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie. 11. Nagrody trafią do trzech najbardziej kreatywnych osób.

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

13. Zgłoszenie konkursowe musi być oryginalne, napisane bezpośrednio na konkurs, nie może być kopią treści, która już wcześniej pojawiła się w mediach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:

- Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej pracy, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej,

- zgłoszenie narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.  

Nagroda

15. Najlepsze prace zostaną wybrane spośród komentarzy Uczestników Konkursu do dnia 29.10.2023 przez komisję w składzie:

- Karolina Knop

- Sonia Molek

- Dagmara Fedorowicz

16. Prace oceniane będą według niezależnej oceny pod kątem kreatywności oraz zgodności z tematyką. Autorzy 3 najlepszych i najciekawszych grafik otrzymają w nagrodę odpowiednio, za:

a) 1 miejsce: Mata do jogi FLOW 3 mm, East West + bon o wartości 200 zł do księgarni Sensus.pl

b) 2 miejsce: Mata do jogi FLOW Coated 3 mm, Tropical Mood + bon o wartości 100 zł do księgarni Sensus.pl

c) 3 miejsce: Pasek do jogi Hold & Stretch, Grey + bon o wartości 50 zł do księgarni Sensus.pl

17. Uczestnik konkursu zamieszczając swoją odpowiedź pod wskazanym adresem wyraża zgodę na opublikowanie jej, a także na wielokrotne wykorzystywanie zwycięskich komentarzy przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.

18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych, zamieszczonej na stronie księgarni Sensus.pl oraz na stronach Organizatora oraz jego mediach społecznościowych.

19. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego, jak również zastrzeżenia odmiennego sposobu ich wydania.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

21. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

22. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora poprzez wpis na stronie https://sensus.pl/blog.

23. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: karolina.knop@helion.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody. W mailu należy podać adres do wysyłki nagród. Wiadomość należy wysłać z adresu mailowego, z którego zostało złożone zamówienie.

24. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada.

26. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody może podlegać opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. W razie konieczności poboru należnego podatku zobowiązanym będzie płatnik, którym jest Organizator. Organizator ma prawo wstrzymać się z wysyłką nagrody do czasu uiszczenia wymaganej kwoty podatku przez zwycięzcę.

27. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®, Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®, Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

Postanowienia końcowe

28. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

29. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

30. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

31. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 października 2023r.

32. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia; a. prawo dostępu do danych osobowych; b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.