×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Twoje słowa mają moc! Konkurs z Sensus i Chcę zostać

TOP tytuł w super cenie » 50% taniej

Regulamin Konkursu "Twoje słowa mają moc"

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs: "Twoje słowa mają moc" przeprowadzony w okresie od dnia 12 marca 2024r. do dnia 16 kwietnia 2024r. zwany dalej ,,Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.

3. Fundatorem nagród są:

- Platforma e-learningowa www.chcezostac.pl prowadzona przez Progresion Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-831) przy ul. Twardej 44; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem 0000786204; NIP: 5272893233; REGON: 383354706.

- Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

5. Celem konkursu jest zachęcenie Klientów Organizatora do napisania w serwisie Sensus.pl kreatywnej opinii dowolnej, zakupionej w księgarniach internetowych Grupy Wydawniczej Helion (Sensus.pl, Onepress.pl, Editio.pl, Bezdroza.pl, Helion.pl, Ebookpoint.pl) książki, ebooka lub audiobooka. W konkursie biorą udział opinie napisane w dniach 12 marca 2024r. do dnia 16 kwietnia 2024r. - zgodnie z tematem zadania konkursowego wskazanym w pkt. 6 Regulaminu: Zasady konkursu.

 

Zasady konkursu

6. Uczestnikami Konkursu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadające konto w jednej z księgarń internetowych Grupy Helion, które w okresie od dnia 12 marca 2024r. do dnia 16 kwietnia 2024r. napiszą na stronie księgarni Sensus.pl kreatywną opinię wybranej przez siebie książce, ebooku lub audiobooku, zakupionym w dowolnej księgarni internetowej należącej do Grupy Wydawniczej Helion (Sensus.pl, Onepress.pl, Editio.pl, Bezdroza.pl, Helion.pl, Ebookpoint.pl). Opinia musi być zamieszczona na stronie księgarni Sensus.pl. Na wybór zwycięzców Konkursu wpływ będzie miała długość, unikalność i kreatywny charakter opinii.

Aby dodać opinię, należy postąpić zgodnie z instrukcją:

1. Zaloguj się na swoje konto w księgarni https://sensus.pl

2. Wyszukaj książkę, ebook lub audiobook, którą chcesz zaopiniować i którą nabyłeś w jednej z księgarń internetowych Grupy Wydawniczej Helion.

3. Na stronie produktu przydziel wybraną przez siebie ilość gwiazdek - wtedy pojawi się pole do wpisania opinii. Napisz szczerą, wartościową i użyteczną opinie. Pamiętaj! Oceniamy tylko kreatywność i merytoryczność wpisu, a nie ilość przyznanych gwiazdek.

4. Zaznacz checkbox "Biorę udział w konkursie Twoje słowa mają moc", a następnie kliknij Wyślij. Opublikowana opinia zostanie oznaczona jako biorąca udział w Konkursie.

7.Zgłoszenia, bez zaznaczonego checkboxa "Biorę udział w konkursie Twoje słowa mają moc" nie biorą udziału w konkursie.

8. W ramach konkursu każdy uczestnik może zamieścić jedną opinię o wybranej przez siebie książce, ebooku lub audiobooku. W przypadku zamieszczenia większej ilości pod uwagę będzie brana pierwsza według kolejności publikacji.

9. Nagrody trafią do trzech najbardziej kreatywnych i pomysłowych osób, które spełnią wymagania konkursu.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:

- Uczestnik Konkursu nie jest autorem zamieszczonej pracy, w szczególności jeśli skorzystał z pracy autorstwa osoby trzeciej,

- zgłoszenie narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego

- Uczestnik konkursu nie jest osobą pełnoletnią lub nie posiada zezwolenia rodzica lub opiekuna na odebranie nagrody.

 

Nagroda

12. Najbardziej kreatywne opinie zostaną wybrane spośród opinii Uczestników Konkursu do dnia 23 kwietnia 2024 r. przez komisję w składzie:

- Karolina Knop

- Sonia Molek

- Karolina Moc

13. Prace oceniane będą według niezależnej oceny pod kątem kreatywności, zgodności z tematyką oraz spełnieniem warunków konkursu. Autorzy najlepszych i najciekawszych opinii otrzymają w nagrodę odpowiednio, za:

a) 1 miejsce :: kurs online na platformie Chcezostac.pl BUDOWANIE RELACJI Z DZIECKIEM (1-6 LAT) z Aleksandrą Beltą-Iwacz + bon o wartości 200zł do księgarni Sensus.pl

b) 2. miejsce :: zestaw książek Sensus ("Jesteś prawdziwym przyjacielem, Pinku! Książka o relacjach z rówieśnikami dla dzieci i rodziców trochę też", "Bądź sobą, Pinku! Książka o asertywności i stawianiu granic dla dzieci i rodziców trochę też", "Relacje. Każdy potrzebuje więzi, żeby przetrwać","Uwięzieni w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie", "Alfabet empatii. Żyj w zgodzie ze sobą i innymi. Porozumienie bez przemocy w praktyce. Wydanie 2") + bon o wartości 200 zł do platformy chcezostac.pl

c) 3. miejsce :: bon o wartości 100 zł do platformy chcezostac.pl + bon o wartości 100 zł do księgarni sensus.pl

14. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego, jak również zastrzeżenia odmiennego sposobu ich wydania. Wykorzystanie bonu do platformy chcezostac.pl przez laureatów konkursu odbywać się będzie zgodnie z zasadami ich wykorzystywania określonymi przez Chcezostac.pl:

- otrzymany bon podarunkowy jest aktywny do dnia 31 grudnia 2024 roku.

14. Uczestnik konkursu zamieszczając swoją opinię we wskazanym miejscu wyraża zgodę na opublikowanie jej, a także na wielokrotne wykorzystywanie zwycięskich opinii przez Helion.pl Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo dla celów marketingowych.

15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nicka na liście nagrodzonych, zamieszczonej pod adresem https://blog.sensus.pl/, https://www.facebook.com/SensusPL/ oraz na innych stronach Organizatora.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.

17. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Komisja zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców.

18. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora poprzez adres email podany na stronie blog.sensus.pl.

19. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, należy zgłosić chęć jej odbioru za pośrednictwem adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika. Wiadomość należy wsyłać na adres e-mail: karolina.knop@helion.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej, pod rygorem wygaśnięcia prawa do odbioru nagrody.

20. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora adresu doręczenia nagrody. Bony podarunkowe oraz dostęp do kursu zostanie przekazany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika konkursu. W takim przypadku nagroda przepada.

22. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody może podlegać opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. W razie konieczności poboru należnego podatku zobowiązanym będzie płatnik, którym jest Organizator. Organizator ma prawo wstrzymać się z wysyłką nagrody do czasu uiszczenia wymaganej kwoty podatku przez zwycięzcę.

23. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Meta Platforms, 2 Inc., Meta (z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki) [dalej jako „Meta”], tj. serwis Instagram lub Facebook lub z nimi związany. Organizator zwolnią w całości serwis Meta z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. Serwis Meta nie wspiera Organizatora w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator korzysta wyłącznie z serwisu Meta w celu administrowania Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Meta.

 

Postanowienia końcowe

24. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

25. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

26. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2024r.

28. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

 

[KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników oraz o przysługujących uczestnikom prawach z tym związanych.

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5. Dane osobowe uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia;

a. prawo dostępu do danych osobowych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przysługuje uczestnikom prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji), ustalanym odrębnymi przepisami.

11. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.